phone +903323240343

email bilgi@birgelecekakademi.com

KVKK Metni

KVKK Metni

ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

Meteora Danışmanlık Ltd. Şti. (“Kuruluş” veya “Meteora Danışmanlık”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Meteora Danışmanlık Ltd. Şti., kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması, buna ilişkin kayıtların tutulması ve birgelecekakademi.com üzerinden sunulacak olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Kuruluşumuz tarafından Kuruluşa ait web sitesi üzerinden elektronik ortamda mevzuata ve Kuruluş politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, Kuruluşun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir

Burada işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmekte, kanuni zorunluluklar dışında aktarılmamaktadır.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Meteora Danışmanlık Ltd. Şti.  tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

2. Kapsam

İşbu aydınlatma metni taraflar arasında kurulan üyelik ilişkisi kapsamında sunulmakta olup bu kapsamda işlenen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla siteye üye olan kişileri kapsamaktadır.

3. İşlenen Kişisel Veriler

Üyelik faaliyetlerinin icrası kapsamında işlenen kişisel verileriniz; kimlik bilgilerinden isim-soyisim ve iletişim bilgilerinden telefon numarası ve e-posta adresinden ibarettir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Meteora Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifası;
 • Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması,
 • Site üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;
 • KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

 

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.birgelecekakademi.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Meteora Danışmanlık Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Meteora Danışmanlık Ltd. Şti.’ye iletmeniz durumunda Kuruluşumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kuruluş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.birgelecekakademi.com internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.